Gongs

Fu Yin 13" Gong, Pitch Down
Fu Yin 8" Gong, Pitch Up
Paiste 6" Gong
Paiste 13" Gong
Paiste 22" Gong
Paiste 26" Gong
Paiste 28" Gong
Paiste 36" Symphonic Gong

Paiste Tuned Gong 6 Gong F 6
Paiste Tuned Gong 6 Gong E 6
Paiste Tuned Gong 6 Gong D# 6
Paiste Tuned Gong 6 Gong D 6
Paiste Tuned Gong 6 Gong C# 6
Paiste Tuned Gong 5 Gong B 5
Paiste Tuned Gong 5 Gong A# 5
Paiste Tuned Gong 5 Gong A 5
Paiste Tuned Gong 5 Gong G# 5
Paiste Tuned Gong 5 Gong F# 5
Paiste Tuned Gong 5 Gong F 5
Paiste Tuned Gong 5 Gong E 5
Paiste Tuned Gong 5 Gong D# 5
Paiste Tuned Gong 5 Gong D 5
Paiste Tuned Gong 5 Gong C# 5
Paiste Tuned Gong 5 Gong C 5
Paiste Tuned Gong 4 Gong B 4
Paiste Tuned Gong 4 Gong A# 4
Paiste Tuned Gong 4 Gong A 4
Paiste Tuned Gong 4 Gong G# 4
Paiste Tuned Gong 4 Gong G 4
Paiste Tuned Gong 4 Gong F# 4
Paiste Tuned Gong 4 Gong F 4
Paiste Tuned Gong 4 Gong E 4
Paiste Tuned Gong 4 Gong D# 4
Paiste Tuned Gong 4 Gong D 4
Paiste Tuned Gong 4 Gong C# 4
Paiste Tuned Gong 4 Gong C 4
Paiste Tuned Gong 3 Gong B 3
Paiste Tuned Gong 3 Gong A# 3
Paiste Tuned Gong 3 Gong A 3
Paiste Tuned Gong 3 Gong G# 3
Paiste Tuned Gong 3 Gong G 3
Paiste Tuned Gong 3 Gong F# 3
Paiste Tuned Gong 3 Gong F 3
Paiste Tuned Gong 3 Gong E 3
Paiste Tuned Gong 3 Gong D# 3
Paiste Tuned Gong 3 Gong D 3
Paiste Tuned Gong 3 Gong C# 3
Paiste Tuned Gong 3 Gong C 3
Paiste Tuned Gong 2 Gong B 2
Paiste Tuned Gong 2 Gong A# 2
Paiste Tuned Gong 2 Gong A 2
Paiste Tuned Gong 2 Gong G# 2
Paiste Tuned Gong 2 Gong G 2
Paiste Tuned Gong 2 Gong F# 2
Paiste Tuned Gong 2 Gong F 2
Paiste Tuned Gong 2 Gong E 2

Temple Cup Gongs w/Pads

Woohan 22" Gong

Zildjian 30" Symphony Gong